top of page

VEDTÆGTER FOR JURIDISK SELSKAB

§ 1  
Foreningens navn er Juridisk Selskab, forkortet JUS. 
 
§ 2 
Foreningens formål er – på upolitisk basis – gennem kontakt mellem studerende og undervisere på Aarhus Universitet samt praktiserende og udøvende jurister - at udveksle meninger, erfaringer og oplysninger om juridiske emner, afholdelse af diskussioner, foredrag, seminarer, ekskursioner, selskabelige arrangementer m.v. 
 
§ 3  
Som medlemmer kan optages jurastuderende, HA (jur.) studerende, cand.merc. (jur.) og juridiske kandidater fra Aarhus Universitet” 
 
§ 4 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den kan kun afholdes på hverdage. Generalforsamlingen kan indvarsles ved opslag på Juridisk Institut, ved annoncering i Paragraf, ved opslag på foreningens hjemmeside eller andre elektroniske platforme. Indvarslingen skal ske senest 14 dage før afholdelsen og med angivelse af endelig dagsorden. 
 
§ 5 
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. 
Stk. 2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1) Valg af dirigent. 
2) Formandens beretning for den forløbne periode og oplæg til drøftelse af kommende aktiviteter. 
3) Kassererens beretning og godkendelse af regnskab. 
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter. 
5) Valg af kandidater til bestyrelsen. 
6) Valg af to kritiske revisorer samt en revisorsuppleant. 
7) Eventuelt 
Stk. 3. Begæring om yderligere punkter til dagsordenen kan fremsættes af et enkelt medlem. Begæring herom skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar eller, hvis denne er en lørdag eller søndag, den følgende mandag. 
Stk. 4. Opstilling som bestyrelsesmedlem, kandidatmedlem samt kritisk revisor skal meddeles bestyrelsen skriftligt senest syv dage før generalforsamlingen. Kun medlemmer af foreningen kan opstille. 
 
§ 6 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. 
Stk. 2. Ønskes hele bestyrelsens afgang på en sådan generalforsamling, kan dette ske ved skriftlig afstemning, såfremt et flertal svarende til halvdelen af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. 
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger herefter en ny bestyrelse, jf. §§ 8 og 11.  
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i december, januar, juli og august. 
 
§ 7 
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivninger og disses resultater. Dirigenten behøver ikke at være medlem af foreningen.  
 
§ 8 
Stk. 1. Generalforsamlingens beslutninger træffes, hvor andet ikke er nævnt, ved simpelt flertal. Ved personvalg under dagsordenens pkt. 4 og 5 anvendes almindeligt flertalsvalg, hvor der skal stemmes på det antal personer, som der er ledige pladser på valg. 
Stk. 2. Valg under dagsordenens pkt. 4 foregår ved én afstemning, hvor hver stemmeberettiget har det antal stemmer, som der er ledige bestyrelsespladser. 
Stk. 3. De kandidater, der får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen. De næstfølgende udnævnes til suppleanter i rækkefølge efter stemmeantal. 
Stk. 4. Ved stemmelighed trækkes der lod. 
Stk. 5. Valg under dagsordenens pkt. 5 og 6 foregår efter fremgangsmåden som i § 8, stk. 2-4. 
Stk. 6. Hvert medlem har stemmeret under forudsætning af, at kontingent er betalt for den indeværende periode. 
 
§ 9 
Stemmeretten på generalforsamlingen er personlig. Der kan ikke stemmes ved en fuldmægtig. 
 
§ 10 
Før hver generalforsamling kontrollerer bestyrelsen så vidt muligt, om alle medlemmers medlemskab er i overensstemmelse med vedtægtens § 3. 
 
§ 11 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 13-15 medlemmer; 11-13 studerende og to kandidater, der vælges for en periode på to år.  
Stk. 2. Suppleanter vælges for to år. Suppleanter som suppleres ind i bestyrelsen, jf. § 13, sidder til næstkommende ordinære generalforsamling. 
Stk. 3. Genopstilling er muligt 
Stk. 4. Kritiske revisorer og deres suppleanter må ikke inden for det sidste år have siddet i bestyrelsen. 
Stk. 5. For at sikre, at udskiftningen i bestyrelsen sker løbende, tilsigtes følgende: 
Såfremt bestyrelsen de facto består af 11 studerende og to kandidater tilsigtes det, at der afgår henholdsvis seks studerende og en kandidat og fem studerende og en kandidat hvert andet år. 
Såfremt bestyrelsen de facto består af 12 studerende og to kandidater tilsigtes det, at der afgår henholdsvis seks studerende og en kandidat og seks studerende og en kandidat hvert andet år. 
Såfremt bestyrelsen de facto består af 13 studerende og to kandidater tilsigtes det, at der afgår henholdsvis syv studerende og en kandidat og seks studerende og en kandidat hvert andet år. 

 

§ 11 a 

Stk. 1. Bestyrelsen består af studerende på et af de i § 3 nævnte studier, med undtagelse af de to valgte kandidater, jf. § 11, stk. 1. 

Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem tidligere end tre måneder før næstkommende ordinære generalforsamling ikke længere indskrevet studerende, med undtagelse af studerende på orlov, skal bestyrelsesmedlemmet træde ud af bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen suppleres efter § 13, stk. 3. 

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan være midlertidig sygemeldt, på orlov eller på anden måde studieinaktiv, men er medlemmet fraværende i et sådant omfang, at det vurderes at være nødvendigt, skal suppleanten indtræde midlertidigt på medlemmets plads i bestyrelsen. Dette besluttes på et bestyrelsesmøde ved kvalificeret flertal. Kvalificeret flertal består af mindst ¾ af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, og mindst otte bestyrelsesmedlemmer skal stemme for. 

Stk. 4. Vurderer bestyrelsen, at et midlertidigt udtrædende bestyrelsesmedlems post efter stk. 3 kræver særlig kompetence ved suppleanten, er bestyrelsen berettiget til at selvsupplere. 

Stk. 5. Ønsker det midlertidigt udtrædende bestyrelsesmedlem at genindtræde i bestyrelsen, skal dette vedtages af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde efter samme procedure som anført i stk. 3. 

 
§ 12 
Stk. 1. Umiddelbart efter generalforsamlingen tiltræder bestyrelsen og holder sit første møde, hvor den konstituerer sig med formand og kasserer. 
Stk. 2. Formanden leder bestyrelsens møder og øvrige arbejde. 
Stk. 3. Formanden og kasseren er tegningsberettiget. 
Stk. 4. Næstformanden udøver i tilfælde af formandens forfald dennes funktioner. 
Stk. 5. Kasseren varetager foreningens økonomiske anliggender. 
Stk. 6. Den internationale sekretær varetager kontakten til andre juridiske foreninger i Norden. 
 
§ 13 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.  
Stk. 2. Ved afstemninger er formandens stemme i tilfælde af stemmelighed udslagsgivende. 
Stk. 3. Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden indtræder de valgte suppleanter i den rækkefølge, hvori de er valgt. Såfremt flere bestyrelsesmedlemmer udtræder i valgperioden end der er suppleanter, er bestyrelsen selvsupplerende.  
 
§ 14  
Stk. 1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og erlægges for hvert universitetsår.  
Stk. 2. Beløbet erlægges én gang og gælder for resten af studietiden. 
Stk. 3. Bestyrelsens forskrifter for medlemsskaber vedtages og ændres af bestyrelsen på bestyrelsesmøder ved kvalificeret flertal. Kvalificeret flertal består af mindst ¾ af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, og mindst otte bestyrelsesmedlemmer skal stemme for.  
 
§ 14 a 
Stk. 1. Regnskabsperioden er kalenderåret. 
Stk. 2. De kritiske revisorer udøver deres virksomhed gennem hele året og aflægger rapport til generalforsamlingen. 
 
§ 15 
Stk. 1. Forslag om opløsning af foreningen skal vedtages på en generalforsamling. Et sådan forslag skal vedtages med ¾ af de fremmødte stemmer og skal bekræftes ved et simpelt flertal på en ny generalforsamling. 
Stk. 2. Såfremt den anden generalforsamling endeligt vedtager foreningens ophør, træffer denne generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens formue.  
 
§ 16 
Eksklusion af et medlem kan finde sted, når et medlem modarbejder foreningens formål og interesser. Eksklusionen skal vedtages på en generalforsamling. Alene bestyrelsen kan stille forslag om et medlemseksklusion. 

 

§ 16 a 

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke nægte medlemmer adgang til JUS-arrangementer, med undtagelse af de i stk. 2 nævnte tilfælde. 

Stk. 2. Handler et medlem i strid med JUS’ interesser og værdier, har bestyrelsen mulighed for at igangsætte en midlertidig karantæne. 

Stk. 3. En midlertidig karantæne kan kun finde sted, såfremt det er blevet vedtaget på et bestyrelsesmøde. Beslutninger om at igangsætte karantæne skal baseres på en saglig og rimelig begrundelse. Medlemmet bør høres, før en midlertidig karantæne kan finde sted. 

Stk. 4. Uanset det anførte i stk. 1-3, kan et medlem bortvises fra enkeltstående arrangementer ved upassende opførsel. 

 
§ 17 
Stk. 1. Nærværende vedtægter er vedtaget d. 10. februar 1977 på foreningens konstituerende generalforsamling og ændret ved ordinær generalforsamling d. 7. februar 1980, d. 16. februar 1984, d. 19. februar 2004, d. 23. februar 2012, d. 19. februar 2015, d. 22. februar 2018 og d. 20. februar 2020 samt ved ekstraordinær generalforsamling d. 24. april 1990, d. 27. februar 1996, d. 24. oktober 2012 og d. 5 februar 2024.
Stk. 2. Vedtægter kan kun ændres på den ordinære generalforsamling, hvis forslag herom er bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar. Dog kan forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen behandles og vedtages på ekstraordinær generalforsamling.  
Stk. 3. Ændringsforslag skal optages på dagsordenen og skal i afskrift eller kopi vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.  
Stk. 4. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.  

Stk. 5. Er flere forslag til den samme vedtægtsbestemmelse i spil, og afviger disse forslag fra hinanden, afstemmes separat om de pågældende ændringsforslag. Det mest vidtgående forslag er til afstemning først, hvorefter de mindre vidtgående er til afstemning, såfremt et mere vidtgående forslag ikke er vedtaget. 
 

BESTYRELSENS FORSKRIFTER FOR MEDLEMSKAB AF JURIDISK SELSKAB


 
Forskrifternes formål er at fastlægge rammerne for Juridisk Selskabs medlemskab, herunder pris, varighed og indhold.  

§ 1 Beløb 
Ved studiestart er prisen for et studielangt medlemskab 300,00 DKK. 
Stk. 2 For studerende på andet år af bacheloren er prisen for et studielangt medlemskab 200,00 DKK. 
Stk. 3 For studerende på tredje år af bacheloren eller på kandidaten er prisen for et studielangt medlemskab 100,00 DKK. 
 
§ 2 Medlemskort 
Medlemskort udleveres ved indmeldelse og gælder hele studietiden.
 Stk. 2  Ved bortkomst af medlemskort udleveres et nyt mod betaling af gebyr på 100,00 DKK.
 
§ 3 Offentlighed 
Bestyrelsens forskrifter for medlemskaber skal ligge tilgængelig på Juridisk Selskabs hjemmeside eller på andre relevante medier.  


§4 Overgangsbestemmelse

Gamle medlemskort udleveret for studieåret 20/21 kan medlemmer få byttet uden indlevering af det gamle kort. Det samme gør sig gældende for ældre medlemskort.
 
§ 5 Ændringer 
Ændringer af disse forskrifter vedtages og ændres af bestyrelsen på bestyrelsesmøder ved kvalificeret flertal i henhold til vedtægternes § 14, stk. 3. 


§ 6 Ikrafttrædelse 
Denne forskrift er vedtaget på bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021 og træder i kraft fra 6. oktober 2021.

bottom of page